معاون استاندار: گردشگری ساحلی درتوسعه شهرهای ساحلی نقش آفرین است