دونده تیم پارس مهر فارس در رقابت های جایزه بزرگ تایلند شرکت می کند