در پاسخ به یک خبر؛ سیاسی: همیشه برای کمک به پرسپولیس آماده ام