فریاد خودکشی مهندس جوان بخاطر طلب از پدیده شاندیز!