سه گل خوردیم ولی از اینکه صعود کردیم خوشحالم/ اشتباهات‌ مان را تکرار نمی‌کنیم