امضای تفاهم نامه ایران و هند با وجود مخالفت آمریکا