بعضی روحانیون از هاشمی و خاتمی پول گرفتند/اگر مهدی فرزند من بود الان تبعید بودم