استخدام کارگر با جای خواب و بیمه در استان تهران - 17 اردیبهشت 94