تخصیص اعتبار فرهنگی برای مقابله با آسیب‌‌های اجتماعی در اسدآباد