اگر با قرآن مأنوس بودیم این‌همه تفرقه و تشتت در دنیای اسلام نبود