هزینه‌های نظام با مشارکت مردم در اجرای طرح‌ها کاهش می‌یابد