سینمای تونس، عراق و پاکستان/ با زندگی واقعی کاری نداشته باشید بزنید و برقصید