ایران آماده جنگ با آمریکا است / میز مذاکره را در صورت تهدیدمجدد، ترک کنید تا با آمریکایی‌ها تعیین تکل