ایران با قطر شوخی گازی ندارد/ ماجرای سفر آمریکایی ها به تهران