«شمعدونی» انتقادهای کارگردان به رفتارهای بد جامعه است/ سروش صحت روان‌شناسی ارتباط با بازیگر را به د