مرزبانی از خط تولید کشور پس از دوران بازنشستگی/تولید؛ رمز پایداری عزت و شرف ما+تصاویر