جوان / رؤیای بازرسی‌های ابدی از هر مکان در هر زمان