دولت یازدهم آمریکا را کدخدای جهان تصور می‌کند / مذاکره فعلی جز بازی باخت - برد نیست