پوریا پورسرخ با این عکس و متن یاد پیمان ابدی را زنده کرد