آثار جنگ جهانی دوم بر ایران/ محنت، قحطی و کشتار بر کشوری که پل پیروزی نام گرفت