رؤسای کمیسیون‎های تخصصی اتاق بازرگانی مازندران انتخاب شدند