دانشگاه کردستان می‌تواند کارگاه تمرین همزیستی مسالمت‌آمیز باشد