دانشگاه کردستان باید الگوسازی مناسب را برای جامعه انجام بدهد