آمریکا بدنبال جلوگیری از فعالیت نیروهای مردمی عراق علیه داعش است