عضویت دو ایرانی در کمیته‌های قانون گذاری و پزشکی فیبا