یک هشتم نهایی ACL؛ ایران 2 تیم دارد، کره 3 و استرالیا بدون تیم!(جدول تفکیکی)