اعلام رده بندی چهار وزن اول / ایران با اقتدار در صدر جدول