تخصیص اعتبار 40 میلیارد تومانی برای ارائه یک وعده غذای گرم در روستامهدها