تشکیل کمیته تعیین تکلیف مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان