نگرانی آقای وزیر و غرامتی که پس از 30 سال پرداخت نشد + کاریکاتور گاومیشی