پوگبا آماده بازگشت به تمرینات و رویارویی با رئال در بازی برگشت