کیانی: قهرمانی دور از دسترس نیست/ شرایط فیزیکی بازیکنان بهتر از لیگ است