تبدیل بیش از هزار هکتار از زمین‌های مستعد همدان به باغ