خبر بد دیگر برای بایرن / ریبری به بازی برگشت نمی رسد