پاشازاده: هنوز هم می‌گویم چیزی تمام نشده (اختصاصی استقلال جوان)