رزمایش جنگنده‌های صهیونیستی و یونانی برای شبیه سازی رخنه به سامانه دفاع هوایی ایران