مرگ خاموش کارگر ۱۵ ساله در اعماق چاه/تشریح جزئیات حادثه