روایت زندگی بازیگر نقش حاج آقا شهیدی «پرده نشین» در تلویزیون