پرچم ایرانیان برای کمک به همنوع خود همیشه برافراشته است