تیر خلاص بارسا بر پیکره بایرن/ شاگردان پپ کم نگذاشتند