ساف: دیدار با مقامات سوری برای بهبود وضعیت اردوگاه «یرموک» مثبت بود