بارسا 3-0 بایرن/ بازگشت پپ به نیوکمپ با نبوغ مسی تلخ شد