بازدید مدیر عامل بانک ملی از گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز