نصب بالابر در ساختمان انجمن پزشکی اسلامی ایران در منطقه 6