معلمان شیرازی پس از رسیدن به مقصد یکساعت در هواپیما تحصن کردند