تهدید فدراسیون فوتبال اسپانیا/ تمامی مسابقات تعلیق می شود