دیدار روحانی با جانبازی که علیرغم نداشتن دو دست، قهرمان شنا است