اینجا اصلاً فضای کتابخوانی مهیا نیست... نه تاریکه، نه دود گرفته