جلد پنجشنبه ابرار ورزشی/ پولشویی محترمانه در فوتبال!