رویترز : هند با نادیده گرفتن فشار امریکا ، توافقنامه تجاری با ایران امضا کرد